رزومه

عنوان روزمه فعالیت

پیاده سازی و استقرار سیستم های مالی و حسابداری

خلاصه رزومه فعالیت

آموزش حرفه ای و سفارشی سازی MS CRM

استقرار CRM 2016

استقرار CRM 2015

استقرار CRM 2013

استقرار CRM 2011

استقرار CRM v 4.0

استقرار CRM V 3.0

از سال 2002 الی 2005

بیش از 20 شرکت در صنایع مختلف

از سال 2006 الی 2017

بیش از 50 شرکت10 کمپ آموزشی (200 نفر مخاطب حرفه ای)

15 شرکت

10 شرکت

6 شرکت

بیش از 20 شرکت

5 شرکت

3 شرکت