شماره انداز خودکار

افزونه شماره انداز خودکار مایکروسافت CRM:

⦁ نمایش تاریخ ذخیره شده شمسی یا میلادی در یک رکورد

⦁انتخاب مقدار فیلد ذخیره شده در یک رکورد

⦁ انتخاب شماره خودکار با طول مشخص اولیه

⦁ انتخاب کاراکترهای تصادفی با طول مشخص

⦁ امکان ایجاد پیشوند و پسوند شماره سریال

⦁انتخاب تاریخ و زمان میلادی و شمسی

⦁ انتخاب مقدار ثابت عددی

⦁انتخاب مقادیر ترکیبی