ماژول ارسال و دریافت فکس یک پارچه

قابلیت های ماژول ارسال و دریافت فکس عبارتند از :

⦁ مشاهده فکس های ارسالی و دریافتی به صورت کلی و پروفایل مشتری

⦁ فکس بصورت یک فعالیت از نوع Fax در MS CRM

⦁ ارسال فایل های pdf،word  و برای فکس خودکار

⦁ ایجاد کارتابل فکسهای دریافتی و یا ارسالی

⦁ استفاده از موجودیت Fax در MS CRM

⦁ مشاهده وضعیت فکس های ارسالی