تواناسازان | انبار داری
انبار داری

 

کاردکس کالا

ثبت برگه انبار (رسید انبار)

ثبت برگه انبار (حواله انبار)

گزارش حد تجدید سفارش کالا

گزارش حداقل و حداکثر موجودی

تعریف n سطحی کالا به صورت سلسله مراتبی

گزارش مانده موجودی لحظه ای (با قابلیت احتساب مانده های رزرو شده و موجود )