تواناسازان | پرتال مشتریان (تیکتینگ)
پرتال مشتریان (تیکتینگ)

CRM یکپارچه با مایکروسافت - XRM راهکار

2011-2013-2015-2016-365

 

معلق کردن حساب کاربران

مدیریت دسترسی مشتریان

اختصاص کارشناسان پاسخگویی

ثبت نکات داخلی برای کارشناسان

امکان ایجاد صورت حساب برای تیکت

ارسال تیکت به همراه فایل های متعدد

امکان ایجاد تیکت توسط مشتری و پیگیری آن

امکان ایجاد صورت حساب و خرید برای مشتری

پرداخت آنلاین صورت حساب ها و شارژ حساب کاربران