همکاری باما

 
 
 
شرکت ها و کارشناسان حرفه ای که در زمینه پیاده سازی و استقرار سیستم های مایکروسافت CRM فعالیت می کنند ،
می توانند درخواست همکاری خود را از طریق تکمیل و ارسال فرم ذیل ارائه نمایند.