عنوان رزومه فعالیت

 
 
 

پیاده سازی و استقرار سیستم های مالی و حسابداری

خلاصه رزومه فعالیت

آموزش حرفه ای و سفارشی سازی  MS CRM

از سال 2002 الی 2005

بیش از 20 شرکت در صنایع مختلف

از سال 2006 الی 2017

بیش از 50  شرکت 10 کمپ آموزشی  (200 نفر مخاطب حرفه ای)

استقرار CRM 2016  در 15 شرکت

استقرار CRM 2015  در 10 شرکت

استقرار CRM 2013  در 6  شرکت

استقرار CRM 2011  در بیش از 20 شرکت

استقرار CRM v 4.0  در 5  شرکت

استقرار CRM V 3.0 در 3  شرکت

      رزومه