سیستم ارتباط با اتوماسیون اداری تواناسازان

 
 
 
 
  • کاردکس کالا
 
  • ثبت برگه انبار (رسید انبار)
 
  • ثبت برگه انبار (حواله انبار)
 
  • گزارش حد تجدید سفارش کالا
 
  • گزارش حداقل و حداکثر موجودی
 
  • تعریف n سطحی کالا به صورت سلسله مراتبی
 
  • گزارش مانده موجودی لحظه ای (با قابلیت احتساب مانده های رزرو شده و موجود )
انبار داری