مشاوره استراتژیک CRM و ERP
 

راهکار اتوماسیون اداری پیشرفته تواناسازان برپایه مایکروسافت CRM

 

تعریف ساختارهای سازمانی (چارت سازمان)

تعریف کاربران و تیم های کاری در قالب چارت سازمانی

تعریف کارتابل های عمومی و خصوصی سازمان

مکاتبات داخل سازمانی

مکاتبات برون سازمانی

گردش کامل نامه ها در کارتابل های سازمانی

سوابق گردش نامه ها در سازمان

امکان رونوشت نامه به سازمان به صورت نا محدود و سوابق گردش آن

چاپ نامه ها به روی سربرگ اختصاصی سازمان

اشتراک سازی خودکار نامه ها با گیرنده نامه با دسترسی محدود

مدیریت سطوح مختلف دسترسی

قابلیت پیوست انواع فایل

قابلیت یاداشت و تعیین سطح دسترسی یادداشت ها

قابلیت استفاده از یادداشت ها به عنوان امضاء دیجیتال

قابلیت مشاهده و عدم مشاهده گیرنده نامه

قابلیت ارجاع سریع به فرستنده قبلی

قابلیت شماره گذاری خودکار نامه ها و افزودن پسوند و پیشوند به شماره نامه

ثبت گزارش روزانه پرسنل

مدیریت وظیفه در سازمان و گردش کارتابی

مدیریت تماس تلفنی

مدیریت فکس

مدیریت قرار ملاقات و تقویم سازمان

مدیریت ایمیل پرسنل و سازمان

قابلیت مانیتورینگ فعالیت های سازمان در قالب داشبورد و چارت های تعاملی N سطحی و سایر امکانات