Logo Tavanasazan
BACK to top
اشتراک گذاری

ماژول ارسال و دریافت فکس یک پارچه

قابلیت های ماژول ارسال و دریافت فکس عبارتند از :

 مشاهده فکس های ارسالی و دریافتی به صورت کلی و پروفایل مشتری

 فکس بصورت یک فعالیت از نوع Fax در MS CRM

 ارسال فایل های pdf،word  و برای فکس خودکار

ایجاد کارتابل فکسهای دریافتی و یا ارسالی

استفاده از موجودیت Fax در MS CRM

مشاهده وضعیت فکس های ارسالیدرخواست مشاوره قبل از خرید

انتخاب درخواست:
سیستم پایه
افزونه ها
راهکارها
راهکارهای مالی
پرتال ها
اپلیکیشن موبایل
خدمات
فیلم آموزشی
خدمات پشتیبانی
خدمات مشاوره