شیوه های همکاری با شرکت


  • همکاری مبتنی بر پروژه
  • در این شیوه همکاری، بصورت فردی یا گروهی یا شرکتی، نسبت به عقد قرارداد مشخص و با زمان بندی و مبلغ بصورت پروژه ، قرارداد همکاری امضا می گردد .
    دراین همکاری، براساس پروژه، همکاری مدت دار می باشد.

  • همکاری مبتنی بر واحد استراتژیک کسب و کار
  • در این نوع همکاری ، ابتدا واحد استراتژیک کسب و کار، تعریف و مشخصات و ابعاد آن تعیین می شود. مدیر ذیصلاح برای آن تعیین و ضوابط همکاری مشخص میشود. مدیر واحد استراتژیک کسب و کار، براساس قراردادی که با سفارش دهندگان یا پیمارانکان به امضا می رسد بصورت درصد از کل درآمد واحد با مدیریت پروژه قرارداد امضا میگردد و همه عوامل و هزینه های مرتبط با اجرا، اعم از هزینه های مربوط به بیمه و مالیات، برعهده مدیریت خواهد بود.
    شرکت مشاورین ایده ناب، در سرفصل جداگانه همه درآمدها و هزینه های مربوط به پروژه را نگهداری و بصورت ماهیانه و بر حسب ضرورت در فواصل کمتر، با مدیریت پروژه ارزیابی می شود.

  • خدمات مشاوره ای
  • در خدمات مشاوره ای که عمدتا بصورت ساعتی یا پروژه ای می باشد، براساس محتوا و حجم و ارزش عملیات اجرایی و ارزش افزوده آن، با مشاور قرارداد مدت دار امضا می گردد.