خدمات مشاوره استراتژیک مایکروسافت شیرپوینت

 
 
 

شیرپوینت یک نرم افزار نیست، یک پلتفرم است، پلتفرمی که میتوان از طریق آن به تولید نرم افزارهای سازمانی یا همان APP پرداخت. که پس از اعمال شیرپوینت ۲۰۱۹، بسیاری از امکانات آن قدرتمندتر از سابق در دسترس خواهد بود. پیاده سازی اصولی و پیاده سازی موفق شیرپوینت تخصص ماست که پس از چندین سال تجربه و مطالعه حاصل گردیده است .

بسته های آموزش شیرپوینت سازمانی صرفا جهت انتقال دانش فنی طراحی نشده اند، همیشه دغدغه بسیاری از سازمانها این است که توسط کارشناسان تحت قرارداد و یا استخدام خود، شیرپوینت و نرم افزارهای تحت این پلتفرم قدرتمند را تولید و پشتیبانی نمایند. حتی در بسیاری از متون و دستورالعملهای مایکروسافت، به این موضوع اشاره شده است که بهترین نوع پیاده سازی توسط کارمندان و کارشناسان داخل سازمان میباشد.