راهکار منابع انسانی

 
 
 
 • مزایاوامکانات کاربردی
 • فرآیند درخواست نیرو

  مدیریت فرآیند های استخدام

  امکان طبقه بندی مشاغل و تعیین حقوق

  مدیریت روش های حضور و غیاب پرسنل

  مدیریت ورود و خروج پرسنل (مرخصی ، ماموریت و …)

  مدیریت قراردادها و فیش های حقوقی

  مدیریت سیستم پرداخت اضافه و تشویقی (پورسانت، آکورد و …)

  مدیریت آیین نامه های تشویقات و تنبیهات

  مدیریت روش های اجرایی آموزش پرسنل و افزایش دانش

  امکان ارزیابی پیشرفته پرسنل (در بازه های زمانی مختلف مثل ماهانه، فصلی و سالانه)

  مدیریت وام های پرداخت شده به پرسنل و کسر اقساط آن در فیش های حقوقی