قابلیت های ماژول ارسال و دریافت فکس عبارتند از :

 مشاهده فکس های ارسالی و دریافتی به صورت کلی و پروفایل مشتری

 فکس بصورت یک فعالیت از نوع Fax در MS CRM

 ارسال فایل های pdf،word  و برای فکس خودکار

ایجاد کارتابل فکسهای دریافتی و یا ارسالی

استفاده از موجودیت Fax در MS CRM

مشاهده وضعیت فکس های ارسالی
ارسال و دریافت فکس