افزونه شماره انداز خودکار مایکروسافت CRM:

 
 
 

نمایش تاریخ ذخیره شده شمسی یا میلادی در یک رکورد

انتخاب مقدار فیلد ذخیره شده در یک رکورد

انتخاب شماره خودکار با طول مشخص اولیه

 انتخاب کاراکترهای تصادفی با طول مشخص

 امکان ایجاد پیشوند و پسوند شماره سریال

انتخاب تاریخ و زمان میلادی و شمسی

 انتخاب مقدار ثابت عددی

انتخاب مقادیر ترکیبی
شماره انداز خودکار