مدیریت اعضاء خبرنامه (افزودن به لیست مشترکین ، حذف مشترک)
 ارسال ایمیل های تبلیغاتی خاص به اعضاء

 افزونه خبرنامه و ایمیل مارکتینگ

جهت سفارش این ماژول اینجا را کلیک کنید.
 خبرنامه و ایمیل مارکتینگ