حسابداری و خزانه داری

 
 
 

 

 
  • مدیریت تنخواه ها و هزینه
 
  • مدیریت دریافت و پرداخت ها
 
  • مدیریت هزینه ها و نقد و بانک
 
  • مدیریت حسابداری و گزارشات مالی فروش
حسابداری ، خزانه داری