اشتراک گذاری

مایکروسافت ERP

 
 
 

پياپي7‌شماره‌شماره‌، 2‌سوم،‌سال‌‌1392‌، 15-صفحه22‌ISSN:‌2151-7162ریزی منابع سازمانی عوامل مؤثر بر اجرای موفق برنامهمطالعه موردی : استان مازندران-) در صنعت ریسندگیERP( Influential Factors on Proper Implementation of Organizational Resource Programmingin Spinning Industry: Case Study of Mazandaran Region1،‌محمدحسن‌چراغعلی‌2،‌عليرضا‌رشيدی*1مهدی‌محمد‌علی‌تباربائینخبگانجوان‌ و‌پژوهشگران‌باشگاه‌جنوب،‌تهران‌واحد‌اسلامي،‌دانشگاه‌ آزاد‌تهران،‌‌- 13981838381پستی‌صنایع،‌ کد‌مهندسی‌دانشکده‌روزکوه،‌واحد‌فياسلامی،‌دانشگاه‌ آزاد‌روزکوه،‌2 -‌في92/04/پذیرش:‌ 26‌‌‌‌‌‌‌‌تاریخ‌92/01/دریافت:‌ 28تاریخ‌كلمات كلیدي،ERPشناسایی‌،عوامل‌موفقيت‌،اجر‌امدیریت‌بهبود‌بهره‌وری،‌افزایش‌جمله‌زیادی‌ از‌مزایای‌سازمان‌ها‌کسب‌ و‌ کار‌ برای‌فرایندهای‌یکپارچه‌سازی‌)‌ از‌ راه‌ERPسازمانی‌(منابع‌برنامه‌ریزی‌شکست‌‌با‌ERPاجرای‌طرح‌های‌هزینه‌بر‌ و‌پيچي ده‌ است‌ و‌ در‌ نتي جه‌ بسي اری‌ از‌فرایندی‌‌ERPاجرای‌همراه‌ دارد.‌ با‌ این‌ حال‌هزینه‌ها‌ را‌ به‌کاهش‌کيفي ت‌ و‌متخصصان‌خبرگان‌ و‌مصاحبه‌ با‌موضوع‌ و‌بررسی‌ادبي ات‌‌ پس‌ از‌ERPسامانه‌های‌موفق‌اجرای‌عوامل‌ مؤثر‌ بر‌مهم‌ترین‌پژوهش،‌می‌شوند.‌ در‌ این‌مواجهه‌مقدار‌ اهمي ت‌ هر‌سپس،‌ برای‌ تع يي ن‌شدند.‌دسته‌بندی‌فناوری‌مرتبط‌ با‌عوامل‌فرایندی‌ و‌عوامل‌انسانی،‌عوامل‌مدیریتی،‌عوامل‌شناسایی‌ و‌ به‌ چهار‌ گروه‌شناسایی‌ شده‌عوامل‌پرسش‌نامه‌هایی‌ توز یع‌شد.‌‌ERPموفق‌استقرار‌آمادگی‌ برای‌مقدار‌آماری‌ از‌ نظر‌جامعه‌شرکت‌های‌رتبه‌بندی‌مزبور‌ و‌عوامل‌یک‌ از‌کمک‌عوامل‌ به‌به‌دست‌ آمده‌ برای‌ هر‌ یک‌ از‌وزن‌های‌توجه‌ به‌وزن‌دهی‌ و‌ اهمي ت‌ هر‌ یک‌ از‌ آنها‌ معي ن‌ شد.‌ با‌شانون‌آنتروپی‌روش‌خبرگان،‌ به‌توسط‌لحاظ‌ مقدار‌شرکت‌ها‌ از‌‌،)Global‌Optimalجواب‌هایی‌ از‌ نوع‌‌و ‌Lingoخطی‌ (در‌ نرم‌ افزار‌)‌ و‌ تخصي ص‌EXCELنرم‌افزار‌‌ (در‌TOPSISروش‌های‌اجماع‌ کلی‌ از‌روش‌مزبور،‌ برای‌رسي دن‌ به‌ یک‌روش‌حاصل‌ از‌ دو‌نتایج‌ناهمخوانی‌شده‌اند.‌ به‌دلي ل‌رتبه‌بندی‌‌ERPسامانه‌های‌موفق‌اجرای‌آمادگی‌ برای‌مهياتر‌انسانی‌مدیریتی‌و‌عوامل‌بسترهای‌به‌ویژه‌شناسایی‌ شده،‌عوامل‌شرکت‌هایی‌که‌ در‌ آنها‌مي‌دهد،‌استفاده‌شد.‌ نتایج‌ نشان‌حسابی‌ميانگين‌ادغامی‌‌ دارند.ERPموفق‌اجرای‌شتری‌ برای‌آمادگی‌بيباشد،‌

اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید
و یا
میتوانید سوالات خود را از طریق کامنت ها از کارشناسان ما بپرسید .
امتیاز دهید
میانگین امتیاز 0 از 5 - تعداد رای 0

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید

0comment

لطفا متن امنیتی نمایش داده شده در عکس زیر را تایپ نمایید.

نظرات کاربران

راهکار مدیریت یکپارچه صنعت
ساختمان و معماری

درخواست مشاوره قبل از خرید

Chose Request

پیوست

پسوندهای مجاز : .jpg, .gif, .jpeg, .png, .pdf, .docx

فایل مورد نظر خود را اینجا بکشید