Logo Tavanasazan
BACK to top
اشتراک گذاری


مایکروسافت ERP

 
 
 

پياپي7‌شماره‌شماره‌، 2‌سوم،‌سال‌‌1392‌، 15-صفحه22‌ISSN:‌2151-7162ریزی منابع سازمانی عوامل مؤثر بر اجرای موفق برنامهمطالعه موردی : استان مازندران-) در صنعت ریسندگیERP( Influential Factors on Proper Implementation of Organizational Resource Programmingin Spinning Industry: Case Study of Mazandaran Region1،‌محمدحسن‌چراغعلی‌2،‌عليرضا‌رشيدی*1مهدی‌محمد‌علی‌تباربائینخبگانجوان‌ و‌پژوهشگران‌باشگاه‌جنوب،‌تهران‌واحد‌اسلامي،‌دانشگاه‌ آزاد‌تهران،‌‌- 13981838381پستی‌صنایع،‌ کد‌مهندسی‌دانشکده‌روزکوه،‌واحد‌فياسلامی،‌دانشگاه‌ آزاد‌روزکوه،‌2 -‌في92/04/پذیرش:‌ 26‌‌‌‌‌‌‌‌تاریخ‌92/01/دریافت:‌ 28تاریخ‌كلمات كلیدي،ERPشناسایی‌،عوامل‌موفقيت‌،اجر‌امدیریت‌بهبود‌بهره‌وری،‌افزایش‌جمله‌زیادی‌ از‌مزایای‌سازمان‌ها‌کسب‌ و‌ کار‌ برای‌فرایندهای‌یکپارچه‌سازی‌)‌ از‌ راه‌ERPسازمانی‌(منابع‌برنامه‌ریزی‌شکست‌‌با‌ERPاجرای‌طرح‌های‌هزینه‌بر‌ و‌پيچي ده‌ است‌ و‌ در‌ نتي جه‌ بسي اری‌ از‌فرایندی‌‌ERPاجرای‌همراه‌ دارد.‌ با‌ این‌ حال‌هزینه‌ها‌ را‌ به‌کاهش‌کيفي ت‌ و‌متخصصان‌خبرگان‌ و‌مصاحبه‌ با‌موضوع‌ و‌بررسی‌ادبي ات‌‌ پس‌ از‌ERPسامانه‌های‌موفق‌اجرای‌عوامل‌ مؤثر‌ بر‌مهم‌ترین‌پژوهش،‌می‌شوند.‌ در‌ این‌مواجهه‌مقدار‌ اهمي ت‌ هر‌سپس،‌ برای‌ تع يي ن‌شدند.‌دسته‌بندی‌فناوری‌مرتبط‌ با‌عوامل‌فرایندی‌ و‌عوامل‌انسانی،‌عوامل‌مدیریتی،‌عوامل‌شناسایی‌ و‌ به‌ چهار‌ گروه‌شناسایی‌ شده‌عوامل‌پرسش‌نامه‌هایی‌ توز یع‌شد.‌‌ERPموفق‌استقرار‌آمادگی‌ برای‌مقدار‌آماری‌ از‌ نظر‌جامعه‌شرکت‌های‌رتبه‌بندی‌مزبور‌ و‌عوامل‌یک‌ از‌کمک‌عوامل‌ به‌به‌دست‌ آمده‌ برای‌ هر‌ یک‌ از‌وزن‌های‌توجه‌ به‌وزن‌دهی‌ و‌ اهمي ت‌ هر‌ یک‌ از‌ آنها‌ معي ن‌ شد.‌ با‌شانون‌آنتروپی‌روش‌خبرگان،‌ به‌توسط‌لحاظ‌ مقدار‌شرکت‌ها‌ از‌‌،)Global‌Optimalجواب‌هایی‌ از‌ نوع‌‌و ‌Lingoخطی‌ (در‌ نرم‌ افزار‌)‌ و‌ تخصي ص‌EXCELنرم‌افزار‌‌ (در‌TOPSISروش‌های‌اجماع‌ کلی‌ از‌روش‌مزبور،‌ برای‌رسي دن‌ به‌ یک‌روش‌حاصل‌ از‌ دو‌نتایج‌ناهمخوانی‌شده‌اند.‌ به‌دلي ل‌رتبه‌بندی‌‌ERPسامانه‌های‌موفق‌اجرای‌آمادگی‌ برای‌مهياتر‌انسانی‌مدیریتی‌و‌عوامل‌بسترهای‌به‌ویژه‌شناسایی‌ شده،‌عوامل‌شرکت‌هایی‌که‌ در‌ آنها‌مي‌دهد،‌استفاده‌شد.‌ نتایج‌ نشان‌حسابی‌ميانگين‌ادغامی‌‌ دارند.ERPموفق‌اجرای‌شتری‌ برای‌آمادگی‌بيباشد،‌درخواست مشاوره قبل از خرید

انتخاب درخواست:
سیستم پایه
افزونه ها
راهکارها
راهکارهای مالی
پرتال ها
اپلیکیشن موبایل
خدمات
فیلم آموزشی
خدمات پشتیبانی
خدمات مشاوره