Logo Tavanasazan
BACK to top
اشتراک گذاری

ابزار تبلیغات و بازاریابی و فروش ابزار تبلیغات و بازاریابی و فروش ابزار تبلیغات و بازاریابی و فروش ابزار تبلیغات و بازاریابی و فروش
فروشگاه ساز فروشگاه ساز فروشگاه ساز : فروش قطعات و تامین برای همکاران فروشگاه ساز
مدیریت فروشمدیریت فروش مدیریت بازرگانی خارجی و داخلی بازرگانی خارجی و داخلی
رسانه رسانه رسانه رسانه
همکاری در فروشهمکاری در فروش همکاری در فروش همکاری در فروش
افزونه ارسال و دریافت پیامک افزونه ارسال و دریافت پیامک افزونه ارسال و دریافت پیامک افزونه ارسال و دریافت پیامک
افزونه ایمیل مارکتینگ و خبرنامه افزونه ایمیل مارکتینگ و خبرنامه افزونه ایمیل مارکتینگ و خبرنامه افزونه ایمیل مارکتینگ و خبرنامه
چند زبانه بودنچند زبانه بودن چند زبانه بودن چند زبانه بودن
چند واحد ارزی چند واحد ارزی چند واحد ارزی چند واحد ارزی
ابزار های ارتباط با مشتریان ابزار های ارتباط با مشتریان ابزار های ارتباط با نمایندگان و مشتریان ابزار های ارتباط با نمایندگان و مشتریان
سیستم استعلام سیستم استعلام سیستم استعلام سیستم استعلام
سیستم تیکتینگ ( میز خدمات الکترونیکی مشتری)سیستم تیکتینگ ( میز خدمات الکترونیکی مشتری) سیستم تیکتینگ ( میز خدمات الکترونیکی مشتری) سیستم تیکتینگ ( میز خدمات الکترونیکی مشتری)
اپلیکیشن نمایندگان اپلیکیشن نمایندگان اپلیکیشن نمایندگان اپلیکیشن نمایندگان
اپلیکیشن خدمات پس از فروشاپلیکیشن خدمات پس از فروش اپلیکیشن خدمات پس از فروش اپلیکیشن خدمات پس از فروش
ابزارهای مدیریت منابع انسانی ابزارهای مدیریت منابع انسانی ابزارهای مدیریت منابع انسانی ابزارهای مدیریت منابع انسانی
آکادمی آنلاین آکادمی آنلاین آکادمی آنلاین آکادمی آنلاین
مدیریت منابع انسانی پیشرفته در مایکروسافتمدیریت منابع انسانی پیشرفته در مایکروسافت مدیریت منابع انسانی پیشرفته در مایکروسافت مدیریت منابع انسانی پیشرفته در مایکروسافت
ابزارهای مدیریت سازمانی ابزارهای مدیریت سازمانی ابزارهای مدیریت سازمانی ابزارهای مدیریت سازمانی
سیستم اتوماسیون اداری در مایکروسافت سیستم اتوماسیون اداری در مایکروسافت سیستم اتوماسیون اداری در مایکروسافت سیستم اتوماسیون اداری در مایکروسافت
مدیریت قراردادها در مایکروسافت مدیریت قراردادها در مایکروسافت مدیریت قراردادها در مایکروسافت مدیریت قراردادها در مایکروسافت
مدیریت پروژه در مایکروسافت مدیریت پروژه در مایکروسافت مدیریت پروژه در مایکروسافت مدیریت پروژه در مایکروسافت
افزونه نمایش پیوست تصاویرافزونه نمایش پیوست تصاویر افزونه نمایش پیوست تصاویر افزونه نمایش پیوست تصاویر
اپلیکیشن سازمانیاپلیکیشن سازمانی اپلیکیشن سازمانی اپلیکیشن سازمانی
افزونه دریافت فکسافزونه دریافت فکس افزونه دریافت فکس افزونه دریافت فکس
افزونه به اشتراک گذاری خودکار رکوردها با کاربران افزونه به اشتراک گذاری خودکار رکوردها با کاربران افزونه به اشتراک گذاری خودکار رکوردها با کاربران افزونه به اشتراک گذاری خودکار رکوردها با کاربران
افزونه شماره انداز خودکار فرم های مایکروسافتافزونه شماره انداز خودکار فرم های مایکروسافت افزونه شماره انداز خودکار فرم های مایکروسافت افزونه شماره انداز خودکار فرم های مایکروسافت
افزونه تماس ویپ افزونه تماس ویپ افزونه تماس ویپ افزونه تماس ویپ
افزونه تماس پاناسونیک افزونه تماس پاناسونیک افزونه تماس پاناسونیک افزونه تماس پاناسونیک
crm و مدیریت مشتریان crm و مدیریت مشتریان crm و مدیریت مشتریان crm و مدیریت مشتریان
باشگاه مشتریان( کلوپ مشتریان )باشگاه خدمات رفاهیباشگاه مشتریان( کلوپ مشتریان )باشگاه خدمات رفاهی باشگاه مشتریان( کلوپ مشتریان )باشگاه خدمات رفاهی باشگاه مشتریان( کلوپ مشتریان )باشگاه خدمات رفاهی
crmcrm crm crm
ابزارهای مالی و حسابداری یکپارچه و فرآیند محورابزارهای مالی و حسابداری یکپارچه و فرآیند محورابزارهای مالی و حسابداری یکپارچه و فرآیند محور ابزارهای مالی و حسابداری یکپارچه و فرآیند محور
مدیریت مالی فرآیند محورمدیریت مالی فرآیند محور مدیریت مالی فرآیند محور مدیریت مالی فرآیند محور
حسابداری خزانه حسابداری خزانه حسابداری خزانه حسابداری خزانه
حسابداری دارایی ثابت حسابداری دارایی ثابت حسابداری دارایی ثابت حسابداری دارایی ثابت
حسابداری حقوق و دستمزدحسابداری حقوق و دستمزد حسابداری حقوق و دستمزد حسابداری حقوق و دستمزد
حسابداری انبارداری حسابداری انبارداری حسابداری انبارداری حسابداری انبارداری
وصول مطالبات و اعتبارات مشتریان وصول مطالبات و اعتبارات مشتریان وصول مطالبات و اعتبارات مشتریان وصول مطالبات و اعتبارات مشتریان
افزونه ارزش افزوده مایکروسافت افزونه ارزش افزوده مایکروسافت افزونه ارزش افزوده مایکروسافت
Pdf فاکتور برای مشتریPdf فاکتور برای مشتری Pdf فاکتور برای مشتری Pdf فاکتور برای مشتری
ابزارهای مدیریت محصولات ابزارهای مدیریت محصولات ابزارهای مدیریت محصولات ابزارهای مدیریت محصولات
مدیریت سرویس مدیریت سرویس مدیریت سرویس مدیریت سرویس
مدیریت گارانتیمدیریت گارانتی مدیریت گارانتی مدیریت گارانتی
مدیریت چند انباری مدیریت چند انباری مدیریت چند انباری مدیریت چند انباری

پکیج ها و قیمت های نرم افزار

توانـاســازان

عنوان ویژگی ها
ابزار تبلیغات و بازاریابی و فروش ابزار تبلیغات و بازاریابی و فروش ابزار تبلیغات و بازاریابی و فروش
فروشگاه ساز فروشگاه ساز : فروش قطعات و تامین برای همکاران فروشگاه ساز
مدیریت فروش مدیریت بازرگانی خارجی و داخلی بازرگانی خارجی و داخلی
رسانه رسانه رسانه
همکاری در فروش همکاری در فروش همکاری در فروش
افزونه ارسال و دریافت پیامک افزونه ارسال و دریافت پیامک افزونه ارسال و دریافت پیامک
افزونه ایمیل مارکتینگ و خبرنامه افزونه ایمیل مارکتینگ و خبرنامه افزونه ایمیل مارکتینگ و خبرنامه
چند زبانه بودن چند زبانه بودن چند زبانه بودن
چند واحد ارزی چند واحد ارزی چند واحد ارزی
ابزار های ارتباط با مشتریان ابزار های ارتباط با نمایندگان و مشتریان ابزار های ارتباط با نمایندگان و مشتریان
سیستم استعلام سیستم استعلام سیستم استعلام
سیستم تیکتینگ ( میز خدمات الکترونیکی مشتری) سیستم تیکتینگ ( میز خدمات الکترونیکی مشتری) سیستم تیکتینگ ( میز خدمات الکترونیکی مشتری)
اپلیکیشن نمایندگان اپلیکیشن نمایندگان اپلیکیشن نمایندگان
اپلیکیشن خدمات پس از فروش اپلیکیشن خدمات پس از فروش اپلیکیشن خدمات پس از فروش
ابزارهای مدیریت منابع انسانی ابزارهای مدیریت منابع انسانی ابزارهای مدیریت منابع انسانی
آکادمی آنلاین آکادمی آنلاین آکادمی آنلاین
مدیریت منابع انسانی پیشرفته در مایکروسافت مدیریت منابع انسانی پیشرفته در مایکروسافت مدیریت منابع انسانی پیشرفته در مایکروسافت
ابزارهای مدیریت سازمانی ابزارهای مدیریت سازمانی ابزارهای مدیریت سازمانی
سیستم اتوماسیون اداری در مایکروسافت سیستم اتوماسیون اداری در مایکروسافت سیستم اتوماسیون اداری در مایکروسافت
مدیریت قراردادها در مایکروسافت مدیریت قراردادها در مایکروسافت مدیریت قراردادها در مایکروسافت
مدیریت پروژه در مایکروسافت مدیریت پروژه در مایکروسافت مدیریت پروژه در مایکروسافت
افزونه نمایش پیوست تصاویر افزونه نمایش پیوست تصاویر افزونه نمایش پیوست تصاویر
اپلیکیشن سازمانی اپلیکیشن سازمانی اپلیکیشن سازمانی
افزونه دریافت فکس افزونه دریافت فکس افزونه دریافت فکس
افزونه به اشتراک گذاری خودکار رکوردها با کاربران افزونه به اشتراک گذاری خودکار رکوردها با کاربران افزونه به اشتراک گذاری خودکار رکوردها با کاربران
افزونه شماره انداز خودکار فرم های مایکروسافت افزونه شماره انداز خودکار فرم های مایکروسافت افزونه شماره انداز خودکار فرم های مایکروسافت
افزونه تماس ویپ افزونه تماس ویپ افزونه تماس ویپ
افزونه تماس پاناسونیک افزونه تماس پاناسونیک افزونه تماس پاناسونیک
crm و مدیریت مشتریان crm و مدیریت مشتریان crm و مدیریت مشتریان
باشگاه مشتریان( کلوپ مشتریان )باشگاه خدمات رفاهی باشگاه مشتریان( کلوپ مشتریان )باشگاه خدمات رفاهی باشگاه مشتریان( کلوپ مشتریان )باشگاه خدمات رفاهی
crm crm crm
ابزارهای مالی و حسابداری یکپارچه و فرآیند محورابزارهای مالی و حسابداری یکپارچه و فرآیند محور ابزارهای مالی و حسابداری یکپارچه و فرآیند محور
مدیریت مالی فرآیند محور مدیریت مالی فرآیند محور مدیریت مالی فرآیند محور
حسابداری خزانه حسابداری خزانه حسابداری خزانه
حسابداری دارایی ثابت حسابداری دارایی ثابت حسابداری دارایی ثابت
حسابداری حقوق و دستمزد حسابداری حقوق و دستمزد حسابداری حقوق و دستمزد
حسابداری انبارداری حسابداری انبارداری حسابداری انبارداری
وصول مطالبات و اعتبارات مشتریان وصول مطالبات و اعتبارات مشتریان وصول مطالبات و اعتبارات مشتریان
افزونه ارزش افزوده مایکروسافت افزونه ارزش افزوده مایکروسافت افزونه ارزش افزوده مایکروسافت
Pdf فاکتور برای مشتری Pdf فاکتور برای مشتری Pdf فاکتور برای مشتری
ابزارهای مدیریت محصولات ابزارهای مدیریت محصولات ابزارهای مدیریت محصولات
مدیریت سرویس مدیریت سرویس مدیریت سرویس
مدیریت گارانتی مدیریت گارانتی مدیریت گارانتی
مدیریت چند انباری مدیریت چند انباری مدیریت چند انباریدرخواست مشاوره قبل از خرید

انتخاب درخواست:
سیستم پایه
افزونه ها
راهکارها
راهکارهای مالی
پرتال ها
اپلیکیشن موبایل
خدمات
فیلم آموزشی
خدمات پشتیبانی
خدمات مشاوره